slamfit-logo-kleur

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer

Website: www.slamfit.nl

E-mailadres: info@slamfit.nl

KvK-nummer: 67212956

Btw-identificatienummer: NL856878686B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bestaat uit voedingsschema’s en online begeleiding, mits anders vermeld op de website. Wanneer er andere producten worden aangeboden zijn de algemene voorwaarden van SLAMfit van toepassing, of de algemene voorwaarden van de derde partij. Dit staat vermeld bij desbetreffende aanbod.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De consument ontvangt een intake formulier. Nadat het intake formulier is ingevuld, opgestuurd en de betaling is ontvangen door SLAMfit wordt de overeenkomst aangegaan tussen SLAMfit en de consument.
 2. De algemene voorwaarden zijn duidelijke gecommuniceerd op de website. De consument kan deze vinden in de footer voordat hij of zij het intakeformulier aanvraagt.
 3. Door middel van de betaling gaat de consument automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 4. SLAMfit respecteert de privacy van de consument. Geen enkele informatie wordt verkocht aan derden en consumentinformatie wordt alleen gebruikt voor de doelstellingen met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 5 – Annuleren van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand, drie maanden of zes maanden. Er kan geen vermindering plaatsvinden. Dit betekent dat de consument akkoord heeft gegeven op de aangegeven periode en deze niet kan wijzigen naar een kortere periode.
 2. De overeenkomst is pas geldig na het ontvangen van de betaling bij SLAMfit. Zolang de consument de betaling niet heeft voldaan, is er geen overeenkomst afgesloten en hoeft deze niet geannuleerd te worden.
 3. SLAMfit heeft het recht om zonder motiverende redenen consumenten te weigeren. Dit kan op basis van ervaring of mening.
 4. Na het ontvangen van de betaling door SLAMfit, ontvangt de consument het intakeformulier binnen 48 uur. Na het ontvangen van het intakeformulier mag de consument binnen 72 uur de overeenkomst annuleren.

Artikel 6 – Nakomen van de overeenkomst

 1. SLAMfit komt de overeenkomst na in een vorm van dienst: begeleiding zolang de gekozen periode loopt met per 4 weken een nieuw voedingsschema.
 2. Communicatie loopt tussen consument en ondernemer via WhatsApp of mail, antwoord op de consument van ondernemer verschiet binnen 48 uur.
 3. SLAMfit ontvangt eerlijke informatie van de consument en bouwt hierop haar advies. Wanneer de consument niet eerlijk is over fysieke toestand of andere medische gegevens, draagt de consument hier zelf verantwoordelijkheid voor.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Bij een periode van één maand kan een overeenkomst niet beëindigd worden.
 2. Wanneer de consument een periode van drie of zes maanden vroegtijdig wil beëindigen, worden hiervoor eenmalig de maandprijs in rekening gebracht.
  1. Bij een periode van drie maanden vroegtijdig opzeggen wordt de maandprijs van €55,- in rekening gebracht.
  2. Bij een periode van zes maanden vroegtijdig opzeggen wordt de maandprijs van €50,- in rekening gebracht.
 3. Na de periode die is aangegaan in de overeenkomst, kan de consument opnieuw kiezen        tussen alle genoemde periodes. Op de opnieuw afgesloten overeenkomst gelden de algemene voorwaarden zoals deze in dit document zijn aangegeven.

Artikel 9 – De prijs

 1. De prijs is afhankelijk van de dienstvorm die de consument kiest. De standaard prijzen zijn €60,- voor één maand, €55,- per maand voor drie maanden, €50,- per maand voor zes maanden. Deze prijzen kunnen afwijken wanneer er acties gehanteerd worden.
 2. Bij acties wordt vermeld dat het om een actie gaat, er wordt daarnaast ook vermeld of de consument wel of geen betalingsverplichting heeft.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. SLAMfit aanvaardt geen aansprakelijkheid, hierdoor is de ondernemer niet verplicht de dienst voor de foutieve prijs te leveren.
 4. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Betaling

 1. Tijdens het betalingsproces kan de consument kiezen voor een éénmalige betaling. De betaling verschiet altijd vooraf het te leveren product en/of dienst.
 2. Het betalingsproces is ingericht met een betrouwbare en erkende provider waarin de gegevens van de consument bescherm worden.
 3. Wanneer betaling uitblijft, is SLAMfit niet verplicht de gekozen diensten op te leveren.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over de middelen en de mogelijkheden om de klachten van de consument naar tevredenheid af te handelen.
 2. Klachten kunnen gemaild worden naar info@slamfit.nl. Binnen 14 kalenderdagen ontvangt de consument een antwoord op zijn of haar klacht.

Artikel  12 – Aansprakelijkheid

 1. SLAMfit sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel als gevolg gebruik te maken van de diensten van SLAMfit.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. SLAMfit behoudt zich het recht om zonder verduidelijking van reden de algemene voorwaarden aan te passen.